TYÖMAHDOLLISUUDET

Tältä sivulta löydät työ- ja tehtäväkuvaukset, jotka liittyvät massa- ja paperiteollisuuteen. Ne on jaettu tehtäviin, joissa tarvitset yliopisto-osaamista (toimihenkilöt) ja tehtäviin, joihin voit kouluttautua oppilaitoksissa ja työssäoppimisessa (työntekijät). Kuten kaikilla aloilla, massa- ja paperiteollisuus rekrytoi myös useita muita ammattiprofiileja innovaation/tuotekehityksen, myynnin ja toimituksen, logistiikan ja markkinoinnin, hallinnon, henkilöstöhallinnon, rahoituksen ja johdon alueilla.
Colletto-bianco_3

TOIMIHENKILÖT

Profiili
Kuvaus
Koulutus
Vuoropäällikkö
Vuoropäällikkö valvoo tehtaan päivittäisiä toimintoja johtajan ollessa poissa. Vastuisiin kuuluu työvuorolistan laatiminen, ongelmien raportointi, tehtävien antaminen henkilöstölle ja auttaminen millä tahansa työasemalla vuoron aikana.
Lukion päättötodistus + lisäkoulutus ja kokemus (esim. teollisuuden mestarintutkinto paperintuotannossa)
Henkilöstöhallinnon toimihenkilö / rekrytoija
Henkilöstöhallinnon toimihenkilö / rekrytoija hallitsee kaikki henkilöstöhallintoon liittyvät palvelut paperiyhtiössä. Tämä sisältää työntekijäsuhteet, rekrytointi- ja työsopimukset, osaamisen kehittämisen ja suorituskyvyn (KPI) määrittelyn ja johtamisen.
Kauppatieteiden maisterintutkinto tai henkilöstöhallinnon ammattitutkinto
Toimitusketjuasiantuntija
Toimitusketjuasiantuntija on vastuussa toimitusketjun asianmukaisen toiminnan hallinnasta ja valvonnasta. Tämä sisältää yhteydenpidon sisäisten ja ulkoisten yhteyshenkilöiden kanssa tarkan toimittajasopimustaseen ja saapumispäivämäärien ylläpitämiseksi, toimitusten tarkastamisen toimitussopimusten mukaisesti ja toimitusketjun tietokantojen päivittämisen.

Laskentatoimen tai vastaavan alan maisterin tai kandidaatin tutkinto

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija

Turvallisuus- ja laatuasiantuntija valvoo ja koordinoi turvallisuus-, terveys- ja ympäristötoimia varmistaakseen paikallishallinnon säädösten ja yrityksen sääntöjen noudattamisen. Hän valvoo laatu- ja ympäristöjärjestelmiä säädösten mukaisesti.

Turvallisuusalan peruskoulutus, tekniikan, prosessiteollisuuden ennaltaehkäisyn ja turvallisuuden tutkinto tai vastaava

Kestävän kehityksen asiantuntija

Kestävän kehityksen asiantuntija sekä määrittää että analysoi ympäristövaikutuksia elinkaariarvioinnin kehityksen ja käytön aikana ja osallistuu kestävämpien tuotteiden ja toimitusketjujen kehittämiseen. Tähän sisältyy kestävän kehityksen sitoumusten mukaisten suorituskykyindikaattoreiden määrittämistä ja seurantaa sekä kestävään kehitykseen liittyvien sertifiointijärjestelmien hallintaa.

Kandidaatintutkinto tekniseltä alalta, ympäristötieteestä, tekniikasta tai muulta siihen liittyvältä alalta (kemian tai ympäristöalan maisterin tutkinto katsotaan eduksi)

Myynti- ja liiketoiminnan kehityspäällikkö

Myynti- ja liiketoiminnan kehityspäällikkö vastaa myynnin ja liiketoiminnan kehittämisestä, kasvun suunnittelusta ja asiakassuhteiden hallinnasta. Hänen tehtävänään on tunnistaa konkreettisia myyntimahdollisuuksia ja tulevia projekteja sekä kehittää vahvoja asiakassuhteita asiakaskunnassa. Tehtävä edellyttää hyvää paperinvalmistuksen ja -jalostuksen teknistä ymmärrystä sekä tietoa yrityksen eri tuotteista.

Liiketalouden, markkinoinnin tai siihen liittyvän alan kandidaatin tutkinto / Kokemusta myynnistä, markkinoinnista tai vastaavalta alalta

Tuotantopäällikkö

Tuotantopäällikkö vastaa korkean tuotantolaadun ja tehokkuuden ylläpitämisestä ja parantamisesta suorituskykytavoitteiden, kuten koneiden nopeuksien, hävikin ja seisokkiasteiden, mukaisesti. Hän työskentelee tiiviisti tuotantopäällikön ja johdon kanssa, motivoi ja tukee tuotantotiimiä tuotannon tehokkuustavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.

Tuotantotekniikan, paperitekniikan, liiketalouden tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto / paperintuotannon mestaritutkinto

Prosessi-insinööri

Prosessi-insinööri kehittää ja toteuttaa prosessistrategioita standardoidakseen ja optimoidakseen toimintaprosesseja tehokkuuden ja kustannusten pienentämisen osalta. Tämä edellyttää yhteistyötä eri tiimien kanssa (tehtaan käyttö ja kunnossapito, keskitetyt IT-tiimit, laatu) ja parhaiden käytäntöjen kehittämistä prosessien parantamisen varmistamiseksi.

Teknisen alan insinööri

Tuotekehitysinsinööri

Tuotekehitysinsinööri kehittää, suunnittelee, testaa ja tutkii uusia tuotteita ja materiaaleja. Tämä ammatti vaatii usein erinomaista materiaaliteknologian ymmärrystä ja erittäin tasokkaita STEM-taitoja. Tuotekehitysinsinööri on yleensä osa tutkimus- ja kehitystiimiä.

Korkeakoulututkinto materiaalitieteen, prosessi- tai kemiantekniikan alalta

colletto-blu

TYÖNTEKIJÄT

Profiili
Kuvaus
Koulutus

Automaatioteknikko

Automaatioteknikko korjaa ja ylläpitää tietokoneohjattuja järjestelmiä ja robottilaitteita, joita käytetään teollisissa ja kaupallisissa tiloissa ihmisen toimenpiteiden vähentämiseksi ja tehokkuuden maksimoimiseksi. Heidän tehtävissään tarvitaan elektroniikka-, mekaniikka- ja tietoteknistä osaamista.

Automaatiotekniikan tai mekatroniikkaan koulutusohjelma

Laboratorioteknikko
Laboratorioteknikko vastaa laboratoriotestien suorittamisesta, laboratoriovälineiden järjestelystä ja testimenettelytietojen kirjaamisesta. Hän on myös yhteyshenkilö testausta pyytäville asiakkaille.

Lukion päästötodistus ja asianmukainen kokemus tai soveltuva lukion jälkeinen tutkinto

Massateknikko

Massateknikko toimii massantuotantotiimeissä suorittaen teknisiä tehtäviä massan, paperin ja niihin liittyvien tuotteiden valmistuksessa. Tähän sisältyy myös koneiden ylläpito, teknisten vikojen ratkaiseminen ja tuotantoprosessin sujuvuuden varmistaminen.

Massa- ja paperiteknikko / Tekniikka + työharjoittelu

Paperikoneteknologian asiantuntija

Paperikoneteknologian asiantuntija valvoo ja säätelee paperintuotantoprosesseja. Hän tarkistaa paperin ominaisuudet ja laadun, valmistelee raaka-aineet tuotantoon ja tukee myös koneiden, pumppujen ja muiden työkalujen kunnossapitoa.

Kaksivuotinen tutkinnon jälkeinen erikoistuminen / Paperitekniikan tutkinto

Kuori- ja leikkuukoneenhoitaja

Kuori- ja leikkuukoneenhoitaja vastaa paperin leikkaamisesta ja taittamisesta vaadittuun arkkikokoon ja niiden valmistelusta lähetettäväksi asiakkaalle. Tämä sisältää tuotteiden mittausta, skaalausta ja leikkaamista tietokone-ohjelmoitujen välineiden avulla.

Ylioppilas tai vastaava

Sähköasentaja

Sähköasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa useita erilaisia sähkölaitteita ja kaapeleita, joita käytetään paperintuotannossa, varastossa ja muissa tiloissa. Hän on periaatteessa sähköasentaja paperiyhtiön tuotantoympäristössä.

Ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus

Paperikemisti

Paperikemisti on vastuussa eri paperituotteiden jatkuvasta laadun parantamisesta samalla, kun pyrkii vähentämään teollisen paperituotannon ympäristövaikutuksia ja edistämään kierrätystä. Tämä toimi sisältää myös prosessin koordinointia eri tehtaissa tuotteiden yhtenäisyyden varmistamiseksi.

.

Kemian tai kemian insinöörin tutkinto / kemian tai biokemian tai kemiantekniikan maisterin tutkinto

Paperikoneenhoitaja

Vanhemmalla koneenhoitajalla on vahva ymmärrys mekaanisista ja tietokoneistetuista koneista, mikä on välttämätöntä paperintuotantokoneiden asennuksessa, kunnossapidossa ja käytössä. Rooliin sisältyy kyky erottaa paperin viat ja värivaihtelut.

Paperiteknikko (+ kokemus)

Paperikoneenhoitajan avustaja

Avustaa paperikoneen hoitajaa kaikissa toiminnoissa: perustuen vahvaan ymmärrykseen mekaanisista ja tietokoneistetuista koneista, mikä on välttämätöntä paperintuotantokoneiden asennuksessa, kunnossapidossa ja käytössä. Rooliin sisältyy kyky erottaa paperin viat ja värivaihtelut.

Paperiteknikko

Huoltoteknikko

Huoltoteknikko varmistaa koneiden ja laitteistojen sähköjärjestelmien, mekaanisten järjestelmien ja sähkökomponenttien asianmukaisen toiminnan huoltamalla ja korjaamalla.  Lisäksi hän vastaa kustannustehokkaimpien ja tehokkaimpien koneiden korjaus- ja ylläpitotapojen löytämisestä.

2 vuoden tekninen elektroniikka-/sähköalan koulutus

Varastonhoitaja

Varastonhoitaja vastaanottaa, varastoi ja lähettää tehtaassa valmistettuja tuotteita. Inventaariot sekä erilaisten asiakirjojen käsittely ovat myös osa työnkuvaa. Varastonhoitaja voi olla itsenäisesti vastuussa yrityksen varastotoiminnoista tai olla osa yrityksen suurempaa varastotiimiä.

Logistiikan ammatillinen koulutus