MOŻLIWOŚCI KARIERY

Na tej stronie można znaleźć opis zawodów i zadań typowych dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Dzielą się one na takie, do wykonywania których potrzebne jest wykształcenie wyższe (praca umysłowa) i takie, do których można się przyuczyć w szkołach i na praktykach zawodowych (praca fizyczna). Jednakże, podobnie jak w przypadku innych sektorów, przemysł celulozowo-papierniczy daje także zatrudnienie wielu osobom o umiejętnościach zawodowych w obszarach innowacji / rozwoju produktu, sprzedaży i dostaw, logistyki i marketingu, administracji, zasobów ludzkich, finansów i zarządzania.

Colletto-bianco_3

PRACOWNICY UMYSŁOWI

Profil
Opis
Wykształcenie

Lider zmiany

Lider zmiany nadzoruje bieżącą pracę młyna w przypadku nieobecności kierownika. Obowiązki na tym stanowisku obejmują opracowywanie planu pracy zmianowej, raportowanie o problemach, przydzielanie zadań pracownikom oraz gotowość do niesienia pomocy osobom, pracującym na wszystkich stanowiskach pracy podczas danej zmiany.

Dyplom ukończenia szkoły średniej + dodatkowe kursy i doświadczenie (np. tytuł mistrza rzemiosła produkcji papieru)

Pracownik działu
HR / rekruter

Pracownik działu HR / rekruter odpowiada za usługi związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR) w firmie papierniczej. Osoba na tym stanowisku odpowiada za nawiązywanie relacji z pracownikami, rekrutację i umowy zatrudnienia, rozwijanie talentów, określanie i zarządzanie wskaźnikami wydajności (KPI).

Tytuł magistra w dziedzinie biznesu, zarządzania zasobami ludzkimi lub certyfikat zawodowy potwierdzający posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

Specjalista ds. łańcucha dostaw

Specjalista ds. łańcucha dostaw odpowiada za zarządzanie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania łańcucha dostaw. Wiąże się to z utrzymywaniem kontaktów z osobami wewnątrz firmy oraz z zewnętrznymi partnerami w celu zapewnienia zgodności sald umów z dostawcami oraz dat przyjęcia towaru i wykonania usług, kontrolą dostarczanych ładunków pod kątem zgodności z umowami z dostawcami oraz aktualizacją baz danych łańcucha dostaw.

Tytuł magistra lub licencjata w dziedzinie rachunkowości lub pokrewnej.

Specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości

Specjalista ds. bezpieczeństwa i jakości nadzoruje i koordynuje działania z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa oraz norm środowiskowych w celu zapewniania zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami firmy. Osoba na tym stanowisku zarządza systemami jakości i zarządzania środowiskiem zgodnie z przepisami.

Podstawowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, stopień naukowy w dziedzinie zarządzania projektami technicznymi, zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym lub pokrewnej.

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju określa i analizuje czynniki wpływające na środowisko poprzez pracę z narzędziem Środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment – LCA), a także uczestniczy w opracowywaniu produktów i łańcuchów dostaw zrównoważonych pod kątem rozwoju. Zakres odpowiedzialności na tym stanowisku obejmuje ustanowienie i monitorowanie wskaźników wydajności zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również zarządzanie systemami certyfikacji związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Tytuł licencjata w obszarze nauk technicznych, nauk środowiskowych, inżynierii lub innej pokrewnej dziedzinie (preferowany jest stopień magistra chemii lub nauk środowiskowych).

Sales and Business Development Manager

A Sales and Business Development Manager is in charge of successfully developing sales and business, planning growth and managing customer relations. He/she is tasked with identifying concrete sales opportunities and upcoming projects and developing strong relationships to the customer base. This position requires a good technical understanding of papermaking and paper converting, as well as knowledge about the different products of the company.

Bachelor’s degree in business, marketing or a related field / Experience in sales, marketing or a related field

Kierownik ds. rozwoju sprzedaży i biznesu

Kierownik ds. rozwoju sprzedaży i biznesu odpowiada za sukces rozwoju w obszarze sprzedaży i biznesu, planowanie wzrostu i zarządzanie relacjami z klientami. Do kompetencji osoby na tym stanowisku należy precyzyjne określanie możliwości sprzedażowych i nadchodzących projektów oraz rozwijanie stabilnych relacji z bazą klientów. To stanowisko wymaga dużej wiedzy technicznej w zakresie produkcji i przetwórstwa papieru oraz znajomości oferty produktowej firmy.

Tytuł licencjata w dziedzinie biznesu, marketingu lub w pokrewnej dziedzinie / doświadczenie w sprzedaży, marketingu lub pokrewnej dziedzinie.

Kierownik produkcji

Kierownik produkcji jest odpowiedzialny za zapewnienie i utrzymanie wysokiej jakości i wydajności produkcji zgodnie z celami wydajności, takimi jak prędkości maszyn oraz wskaźniki odpadów i przestojów. Osoba na tym stanowisku ściśle współpracuje z dyrektorem produkcji oraz prowadzi, motywuje i wspiera zespół produkcyjny, aby zapewnić realizację celów związanych z wydajnością.

Tytuł licencjata w dziedzinie inżynierii przemysłowej, technologii produkcji papieru, administracji biznesowej lub pokrewnej dziedzinie / tytuł mistrza rzemiosła produkcji papieru.

Inżynier procesu

Inżynier procesu opracowuje i implementuje strategie procesowe w celu standaryzacji i optymizacji procesów operacyjnych pod kątem ich wydajności i redukcji kosztów. Od osoby na tym stanowisku wymaga się współpracy z innymi zespołami i działami (zajmującymi się obsługą i utrzymaniem młynów, centralnymi zespołami IT, zespołem ds. jakości) oraz rozwijania najlepszych praktyk w celu doskonalenia procesów.

Stopień naukowy w dziedzinie inżynierii.

Inżynier rozwoju produktu

Inżynier rozwoju produktu opracowuje i planuje nowe produkty i materiały, a także odpowiada za przeprowadzanie ich testów i badań. Wykonywanie zadań na tym stanowisku wymaga dużej wiedzy na temat technologii materiałów oraz zaawansowanych umiejętności w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Inżynier rozwoju produktu stanowi część zespołu operacyjnego ds. badań i rozwoju.

Wykształcenie wyższe w dziedzinie materiałoznawstwa, inżynierii procesowej lub chemicznej.

colletto-blu

PRACOWNICY FIZYCZNI

Profil
Opis
Wykształcenie

Technik automatyk

Technik automatyk naprawia i konserwuje komputerowe systemy sterowania i urządzenia zrobotyzowane stosowane w obiektach przemysłowych i handlowych w celu ograniczenia interwencji człowieka i zmaksymalizowania wydajności. Wykonywanie tej pracy wymaga wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki i komputerów.

Stopień naukowy w dziedzinie automatyzacji technologii, mechatroniki lub pokrewnej.

Technik laborant

Technik laborant odpowiada za wykonywanie testów laboratoryjnych, ustawianie sprzętu oraz prowadzenie rejestru procedur badawczych. Osoba na tym stanowisku stanowi również punkt kontaktowy dla klientów wymagających przeprowadzenia testów.

Wykształcenie średnie i doświadczenie na podobnym stanowisku lub odpowiednie wykształcenie policealne.

Technik papiernictwa

Technik papiernictwa wspiera zespoły zajmujące się produkcją masy celulozowej poprzez wykonywanie zadań technicznych w zakresie produkcji celulozy, papieru i produktów powiązanych. Osoba na tym stanowisku jest również odpowiedzialna za utrzymanie maszyn, rozwiązywanie problemów technicznych oraz zapewnienie płynnego procesu produkcji.

Technik papiernictwa / wykształcenie inżynierskie + szkolenie w miejscu pracy

Specjalista ds. technologii maszyn papierniczych

Specjalista ds. technologii maszyn papierniczych nadzoruje i dostosowuje procesy produkcji papieru. Osoba na tym stanowisku sprawdza właściwości i jakość papieru, przygotowuje surowce do produkcji i wspiera działania związane z konserwację maszyn, pomp i innych narzędzi.

Dwuletni specjalistyczny kurs podyplomowy / stopień naukowy w dziedzinie technologii produkcji papieru.

Operator maszyny do korowania i cięcia

Operator maszyny do korowania i cięcia odpowiada za docinanie papieru do wymaganego formatu, zwijanie arkuszy oraz ich przygotowanie do wysyłki do klienta. Polega to na mierzeniu, skalowaniu i cięciu papieru za pomocą komputerowo zaprogramowanych urządzeń.

Dyplom ukończenia szkoły średniej lub równoważny.

Monter instalacji elektrycznych

Monter instalacji elektrycznych odpowiada za montaż, utrzymanie i naprawy urządzeń elektrycznych oraz okablowania wykorzystywanego w produkcji papieru, na magazynie i w innych obiektach. Osoba na tym stanowisku pełni rolę elektryka w środowisku przemysłowym firmy papierniczej.

Dyplom potwierdzający odbycie szkolenia zawodowego.

Chemik przemysłowy

Chemik przemysłowy w przemyśle papierniczym odpowiada za ciągłe doskonalenie jakości różnego rodzaju produktów papierniczych, jednocześnie podejmując działania mające na celu ograniczenie wpływu produkcji papierniczej i odzysku papieru na środowisko. Zakres odpowiedzialności na tym stanowisku obejmuje również koordynację procesu na różnych młynach w celu zapewnienia spójności produktu.

Stopień naukowy w dziedzinie chemii lub inżynierii chemicznej / tytuł magistra chemii, biochemii lub inżynierii chemicznej.

Operator maszyny papierniczej

Starszy operator maszyny papierniczej posiada dużą wiedzę na temat maszyn mechanicznych i skomputeryzowanych, niezbędną w celu montażu, konserwacji i obsługi maszyn papierniczych. Osoba na tym stanowisku powinna potrafić wychwycić defekty i odchylenia kolorystyki papieru.

Technolog produkcji papieru (z doświadczeniem)

Pomocnik operatora maszyny papierniczej

Pomaga operatorowi maszyny papierniczej w wykonywaniu obowiązków, posiada dużą wiedzę na temat maszyn mechanicznych i skomputeryzowanych, niezbędną w celu montażu, konserwacji i obsługi maszyn papierniczych. Osoba na tym stanowisku powinna potrafić wychwycić defekty i odchylenia kolorystyki papieru.

Technolog produkcji papieru

Technik konserwator

Technik konserwator zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów elektrycznych, mechanicznych i elektronicznych komponentów maszyn i urządzeń poprzez ich konserwację i naprawę. Dodatkową sferą odpowiedzialności osoby na tym stanowisku jest znajdowanie najtańszych i najefektywniejszych sposobów na przeprowadzenie napraw i konserwacji maszyn.

2-letnie przeszkolenie techniczne w dziedzinie elektroniki / elektryki

Operator magazynu

Operator magazynu odbiera, przechowuje i wysyła produkty wytwarzane w fabryce. Do zakresu obowiązków osoby na tym stanowisku należy również przeprowadzanie inwentaryzacji oraz przetwarzanie różnych dokumentów. Operatorzy magazynu mogą samodzielnie odpowiadać za operacje magazynowe firmy lub być częścią większego zespołu.

Szkolenie zawodowe z zakresu logistyki